Leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden van IN2PRODUCTS.

Algemeen.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn de onderhavige voorwaarden van toepassing op alle offertes, aanvragen, mededelingen en overeenkomsten van IN2PRODUCTS.

Aanbiedingen

De aanbiedingen,in welke vorm ook gedaan, en de in publicaties van IN2PRODUCTS voorkomende gegevens zijn geheel vrijblijvend en herroepelijk.Gegevens uit drukwerk en via internet , verstrekt vanwege IN2PRODUCTS zijn aan wijzigingen onderhevig, zonder dat IN2PRODUCTS gehouden zal zijn hiervan bericht te geven.

Prijzen

De door In2PRODUCTS opgegeven prijzen zijn per stuk, exclusief BTW en exclusief vrachtkosten.

Prijs- , model-, uitvoeringswijzigingen en typefouten zijn voorbehouden.

Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst.

Als datum van de totstandkoming der overeenkomst geldt de dag van verzending van de bevestiging. Een door IN2PRODUCTS verzonden vrachtbrief, factuur of overhandigd opdrachtformulier wordt tevens beschouwd als een bevestiging.

De wederpartij is aan zijn opdracht gebonden en zal verplicht zijn bij wijziging en/of annulering van de opdracht de daarvoor ontstane schade – reeds gemaaktse kosten,renteverlies ed. te vergoeden ongeacht de reden – overmacht daaronder begrepen- voor de wijziging en/of annulering.

Levertijden

De in aanbiedingen en/of opdrachtbevestigingen genoemde levertijden gelden als richtlijn, maar zijn niet als bindend te beschouwen.Overschrijding van deze termijn,door welke oorzaak ook, buiten de schuld van en niet verwijtbaar aan IN2PRODUCTS , geeft de koper geen recht op ontbinding van de overeenkomst of op schadevergoeding of op niet nakoming van enige ontstand verplichting.

Levering.

IN2PRODUCTS is gerechtigd de orders in gedeelten uit te voeren. Indien een gedeelte geleverd is, is IN2PRODUCTS gerechtigd per deellevering betaling te ontvangen in overeenstemming met de geldende betalingsvoorwaarden.

Reclame

Eventuele reclames dienen binnen 7 dagen na ontvangst der goederen schriftelijk en in detail aan IN2PRODUCTS te worden opgegeven. Indien beschadiging van goederen wordt geconstateerd tengevolge van transport, dient dit bij aankomst aan de vervoerders te worden gemeld en op het vervoersbewijs te worden aangetekend.

Gebreken welke later dan 6 maanden na levering van goederen optreden of eerst kenbaar worden of die welke het gevolg zijn van onjuist gebruik van de geleverde goederen, zijn nimmer aan te merken als toerekenbare tekortkoming van IN2PRODUCTS.

Betaling

Binnen 14 dagen na faktuurdatum dient betaling te geschieden,zonder korting , tenzij anders overeengekomen. Indien koper in gebreke blijft binnen 8 dagen te betalen,wordt hij geacht van rechstwege in verzuim te zijn, zonder ingebrekestelling. IN2PRODUCTS is gerechtigd vanaf de datum van ingebreke zijn een rente van 1% per maand te berekenen.IN2PRODUCTS is gerechtigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten in rekening te brengen.Buitengerechtelijke invorderingskosten bedragen tenminste 15 % van het openstaande bedrag alsmede € 70,– adminstratiekosten,excl. Btw.

Hoofdelijkheid

Al hetgeen – betaling of anderszins- waartoe IN2PRODUCTS terzake van de uit enige koopovereenkomst of deze voorwaarden voortvloeiende verbintenissen is gerechtigd, niets uitgezonderd, is hoofdelijk verschuldigd door de eigenaar of bestuurder van de wederpartij of door wie dan ook maar beschikkingsbevoegdheid ten aanzien van de zaken heeft, ongeacht of zij de opdrachten aan IN2PRODUCTS tot levering van zaken of diensten op eigen naam en/of eigen rekening , danwel voor rekening van derden hebben verstrekt, met dien verstande dat prestaties door één van hunner de andere bevrijdt.

Overmacht

Onverminderd de haar verder toekomende rechten heeft IN2PRODUCTS, indien zij door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren of tijdig uit te voeren, het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele door een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder dat IN2PRODUCTS tot enige schadevergoeding of anderszins is gehouden.Een en ander laat de verplichting van koper om het reeds geleverde en de reeds gemaakte kosten te betalen onverlet.

Eigendomsvoorbehoud

Zolang de koper niet aan al zijn verplichtingen jegens verkoper heeft voldaan blijven alle overgedragen goederen het onvervreembaar eigendom van IN2PRODUCTS. De goederen mogen niet op enigerlei wijze worden belast noch vervreemd. IN2PRODUCTS is onherroepelijk gemachtigd om in geval van niet nakoming of gebrekkige nakoming zonder ingebrekestelling de door IN2PRODUCTS geleverde zaken tot zich te nemen en daartoe de gebouwen en terreinen van de wederpartij te betreden.

Aansprakelijkheid

IN2PRODUCTS is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van onjuist en/of ondeskundig gebruik der geleverde goederen.

Geschillen

Nederlans recht is van toepassing.